PEOPLE

  • CEO Shintaro Ienaga
  • Director Yasuo Matsushita
  • Corporate Officer Hirotoshi Goda
  • Manager Kazuyuki Yokogawa
  • Manager Maiko Saito
  • Manager Takahito Katayama