PEOPLE

 • Ceo Shintaro Ienaga
 • Director Yasuo Matsushita
 • Manager Yushin Taguchi
 • Project Manager Kazuyuki Yokogawa
 • Project Manager Hiroyuki Kitano
 • Engineer Hidehiko Akisawa
 • Manager Manabu Utoh
 • Engineer Shintaro Omote
 • Yuma Sekine
 • Manager Maiko Saito
 • Shintaro Takai
 • Kosuke Iijima
 • Engineer Yasumasa Odagami
 • Nozomi Suzuki